Деловниот свет долго време се персонифицира во една единствена визија – Успешен прилагоден маж во светот на бизнисот.

Зошто не успевам во сè? Ако некогаш сте си го поставиле ова прашање, придружете се во нашиот клуб!

1. Одлука Моменталната ситуација во која се наоѓаме сега во нашиот живот е резултат – плод на одлуките

Можеби најтешкиот начин во процесот на менаџирање на парите е токму моментот кога треба да започнеме од некаде.

Со намера да помогнеме при креирањето на оптималната стратегија за намалувањето на високите трошоци во домаќинствата и да